Your cart

Pravidlá Big Bear’s Ultra

Základné informácie

1.1 Charakteristika podujatia
1.2 Organizátor
1.3 Hlavný usporiadateľ
1.4 Účasť na podujatí
1.5 Podmienky účasti
1.6 Počet účastníkov
Skratky

Pravidlá

2.1 Súťažné kategórie
2.2 Kvalifikačné predpoklady
2.3 Podmienky registrácie
2.4 Prevod registrácie na inú osobu
2.5 Zrušenie registrácie
2.6 Povinná a odporúčaná výbava
2.7 Trasa, pohyb po trase a predčasné ukončenie
2.8 Kontrolné stanovištia a časové limity
2.9 Fair play
2.10 Poistenie
2.11 Občerstvenie
2.12 Bezpečnosť a zdravotná pomoc
2.13 Ochrana osobných údajov

Základné informácie

1.1. Charakteristika podujatia

Big Bear’s Ultra – BBU (ďalej len “podujatie”) sú preteky jednotlivcov v hornatých oblastiach v okolí mesta Žilina v kategórii ultra trail (horský ultramaratón) s trasami 20 km, 62 km a 118 km prechádzajúcimi Krivánskou Fatrou (Národný park), Lúčanskou Fatrou, Strážovskými vrchmi (CHKO) a v ďalšom lesnom, horskom a vysokohorskom teréne v okolí mesta Žilina. Podujatie prebieha bez pomoci iných osôb alebo podporných tímov, avšak s podporou občerstvovacích miest zabezpečovaných organizátorom (tzv. semi-autonómnosť) podujatia.

1.2. Organizátor

emControl, s.r.o.
IČO: 44737530, DIČ: 2022803178, IČ DPH: SK2022803178
Sídlo: Revolučná 10, 010 01 Žilina
Korešpondenčná adresa: emControl, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina
E-mailová adresa: bbu@bigbearsultra.sk

1.3. Hlavný organizátor

Miloš Pintrava, e-mailová adresa: bbu@bigbearsultra.sk

1.4. Účasť na podujatí

1.4.1. Právo prihlásiť sa na podujatie má každá osoba, ktorá najneskôr jeden deň pred dátumom konania podujatia dovŕši vek 18 rokov bez ohľadu na to, či je alebo nie je registrovaná v športovom alebo turistickom klube (platí pre plnoleté osoby, pre podmienky účasti neplnoletej osoby pozri bod 1.5.4b), bez ohľadu na pohlavie, národnosť a štátnu príslušnosť, a ktorá zároveň spĺňa kvalifikačné prepokdlady špecifikované v sekcii Pravidlá.

1.4.2. Každý účastník je povinný dôkladne zvážiť, či je dostatočne fyzicky, psychicky a materiálne spôsobilý absolvovať mimoriadne náročnú trasu podujatia v horskom prostredí (pozri bod 2.8).

1.4.3. Účastníci podujatia budú pred štartom upozornení na to, že sa pohybujú v chránenom prírodnom prostredí a sú povinní dodržiavať príslušné legislatívne predpisy (najmä Zákon o ochrane prírody a krajiny a Zákon o lesoch) a ustanovenia Návštevného poriadku Malá Fatra a CHKO Strážovské vrchy.

1.4.4. Účasť na podujatí bude umožnená len osobám, ktoré v čase konania sa podujatia budú spĺňať podmienky účasti pre hromadné športové podujatia podľa platných legislatívnych nariadení

1.5. Podmienky účasti

1.5.1. Účasť na podujatí je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo.

1.5.2. Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

1.5.3. Organizátor odporúča každému účastníkovi absolvovať pred podujatím individuálnu lekársku prehliadku.

1.5.4. Podujatia sa môže zúčastniť výhradne jednotlivec, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

1.5.4.1. Najneskôr jeden deň pred dátumom konania podujatia dovŕši vek 18 rokov. 
1.5.4.2. Na podujatie sa môže zaregistrovať aj neplnoletý účastník (vek 15-17 rokov v dobe konania podujatia). V takomto prípade platia nasledovné podmienky, pričom musia byť splnené všetky:
a) štart neplnoletého účastníka po prijatí prihlášky schváli hlavný organizátor podujatia (hlavný organizátor si vyhradzuje právo veta, t.j. zamietnutie účasti bez udania dôvodu)
b) na miesto prezentácie sa osobne dostaví rodič/zákonný zástupca neplnoletého účastníka, ktorý v prítomnosti organizátora svojím podpisom prejaví súhlas so štartom neplnoletého účastníka

1.5.4.3. Účastník sa predpísaným spôsobom zaregistruje na podujatie a uhradí vopred stanovený štartovný poplatok.
1.5.4.4. Registrácia na podujatie je realizovaná Registračným systémom definovaným pre aktuálny ročník (terminovka.sk).
1.5.4.5. Účastník sa riadne odprezentuje v určenom čase a na určenom mieste prezentácie.
1.5.4.6. Účastník bude mať úplnú povinnú výbavu požadovanú organizátorom (pozri bod 2.6).
1.5.4.7. Každý účastník je povinný pri prezentácii predložiť vyplnený a podpísaný Informovaný súhlas.
1.5.4.8. Organizátor má právo neumožniť štart osobe pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.
1.5.4.9. Organizátor si vyhradzuje právo odmientuť registráciu účastníka s udaním alebo bez udania dôvodu.

1.6. Počet účastníkov

1.6.1. Počet účastníkov na podujatí je limitovaný na maximálny počet účastníkov 1000, pričom súčet počtu štafiet a účastníkov na trase BBU100+ nemôže presiahnuť 300.

1.6.2. V prípade záujmu vyššieho ako je kapacita podujatia bude vytvorená čakacia listina.

Skratky

DNF – predčasné ukončenie podujatia z vlastnej vôle účastníka
DSQ – diskvalifikácia účastníka
GPS – globálny lokalizačný systém
HS – Horská služba (dobrovoľníci); HZS – Horská záchranná služba

Pravidlá

2.1. Súťažné kategórie

1. Kategória 1: Muži (do 45 r. a nad 45 r.)
2. Kategória 2: Ženy (do 45 r. a nad 45 r.)
3. Štafety: Muži, Ženy, Mix

Individuálne kategórie budú vyhodnotené len v prípade, ak sa va danej kategórii zúčastnia najmenej traja účastníci / účastníčky / tímy.

2.2. Kvalifikačné predpoklady

Pre druhý ročník BBU nie sú žiadne kvalifikačné kritériá, ale účastník je povinný dôkladne zvážiť, či je dostatočne fyzicky, psychicky a materiálne spôsobilý absolvovať mimoriadne náročnú trasu podujatia v horskom prostredí v rámci predpísaných časových limitov.

2.3. Podmienky registrácie

2.3.1. Na podujatie je možné prihlásiť sa výhradne pomocou elektronického registračného portálu terminovka.sk. Registrácia bude prebiehať od momentu jej spustenia do 13.9.2024.

2.3.2. Uhradiť štartovný poplatok spôsobom určenom pri registrácii

2.3.3. Registrácia je platná až po úhrade registračného poplatku.

2.3.4. Splnenie kvalifikačných predpokladov platných pre aktuálny ročník podujatia (bod 2.2).

2.4. Prevod registrácie na inú osobu

2.4.1. Prevod registrácie na inú osobu je možný najneskôr do 7.9.2024.
Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 5€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, kontaktujte organizátora na bbu@bigbearsultra.sk. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

2.4.2. Osoba, na ktorú je registrácia prevádzaná, musí spĺňať kvalifikačné predpoklady (bod 2.2) a všetky ostatné podmienky platné pre účasť na podujatí (body 1.4, 1.5. a 2.3).

2.4.3. Prevod registrácie je možný len v rámci rovnakej trasy.

2.4.4. Zaplatené štartovné sa nevracia, vysporiadanie štartovného poplatku je vecou odstupujúceho účastníka a jeho náhradníka.

2.4.5. V rámci registrácie je možné si objednať do 31.7.2024 BBU funkčné tričko a BBU čiapku . Po tomto dátume budú objednávky na tričká a čiapky uzavreté a nebude v nich možné už robiť žiadne zmeny.

2.5. Zrušenie registrácie

2.5.1. Pre zrušenie účasti na podujatí je potrebné zaslať e-mail na adresu bbu@bigbearsultra.sk.

2.5.2. E-mail musí obsahovať meno, priezvisko, registračné číslo a číslo bankového účtu pre vrátenie registračného poplatku, ak na to má účastník právo podľa bodu 2.5.3.

2.5.3. Vrátenie celého zaplateného registračného poplatku je možné iba ak účastník má v rámci registrácie uhradený dodatočný poplatok pre garanciu vrátenia registračného poplatku a oznámenie o zrušení účasti na podujatí bude zaslané výhradne prostredníctvom e-mailu na adresu bbu@bigbearsultra.sk najneskôr 14 kalendárnych dní pred štartom podujatia (do 7.9.2024) = 100% refundácia štartovného. Dodatočný poplatok pre garanciu vrátenia registračného poplatku sa nevracia.

2.5.4. Poplatky za doplnkové služby a suveníry objednané počas registrácie sa nevracajú.

2.5.5. V prípade tehotenstva je možné preniesť registráciu na nasledujúci ročník podujatia.

2.6. Povinná a odporúčaná výbava

2.6.1. Základná povinná výbava pre BBU100+ , BBU60+ a BBU RELAY:

a) Batoh, bežecký opasok alebo ich kombinácia, ktorá je schopná niesť kompletnú povinnú výbavu počas celého podujatia

b) Nabitý, zapnutý mobilný telefón (veľmi odporúčame smartfón), účastník musí byť zastihnuteľný kedykoľvek pred, počas aj po skončení podujatia:
– mobilný telefón s uloženými číslami na bezpečnostné kontakty organizátora (uvedené v kontrolnej karte účastníka), vaše číslo nesmie byť utajené a nezabudnite si nabiť batériu
– telefón musí zapnutý, letecký mód nie je povolený a môže znamenať penalizácie
– externá batéria alebo power banka je veľmi odporúčaná

c) Vlastný pohárik min 1,5 dl (fľaše alebo termosky s vrchnákmi nie sú považované za pohárik)

d) Fľaše alebo camel back s minimálnou celkovou kapacitou min. 1 liter 

e) Čelovka s náhradnými batériami (aspoň svietivosť 200 lumenov) pre trasu BBU100+ plus náhradná čelovka s náhradnými batériami. Ak má čelovka nabíjateľnú batériu je namiesto náhradnej batérie/batérií akceptovateľná power banka a nabíjací kábel.

pre trasu BBU60+náhradná čelovka nie je povinná, ale je odporúčaná

pre BBU RELAY je čelovka vrátane náhradných batérií povinná len pre úseky 3 a 4

f) Izotermická fólia 1,4 x 2 m min.

g) Píšťalka

h) Zásoba jedla minimum 2 tyčinky alebo gély (alebo ekvivalent) na štarte a pri odchode z kontrolnej stanice v Strečne

i) Čiapka alebo šatka alebo bandana

j) Balíček prvej pomoci – elastický obväz (min. 100 x 6 cm), 2x náplasť, 2x dezinfekčný obrúsok alebo alternatíva

k) Aspoň EUR20 hotovosť pre prípad potreby

l) ID (občiansky preukaz)

m) Poistenie kryjúce zásah HZS (pozri 2.10)

pre BBU RELAY je poistenie kryjúce zásah HZS povinné len pre úseky 2 a 3

n) Vrecko alebo iná nádoba na odpadky – môže byť aj kapsička batohu vyhradená na odpadky

o) Bunda s kapucňou pre prípad nepriaznivého počasia v horách s vodeodolnou (min. 10 000 Schmerber) a priedušnou membránou (RET spodný index = 13).
– bunda musí byť vybavená integrovanou kapucňou alebo kapucňou, ktorá je k bunde pripevnená pôvodným systémom navrhnutým na tento účel výrobcom
– švy musia byť zapečatené
– bunda nemôže mať časti látky, ktoré nie sú vodotesné, sú však akceptované prieduchy od výrobcu (spodok ramena), pretože neovplyvňujú nepriepustnosť
– Je na zodpovednosti účastníka, aby na základe týchto kritérií posúdil, či jeho bunda vyhovuje stanoveným požiadavkám a vydrží zlé počasie v horách, avšak počas kontroly povinnej výbavy rozhoduje o vhodnosti bundy osoba poverená organizátorom.

2.6.2. Výbava pre chladné, daždivé alebo veterné počasie (môže byť vyžadovaná organizátorom, podľa podmienok počasia)

V prípade chladného počasia môže organizátor vyžadovať aj dodatočnú teplú vrstvu oblečenia (medzivrstva medzi nepremokavou bundou/vetruodolnou bundou a spodnou vrstvou oblečenia)

2.6.3. Ostatná odporúčaná výbava (zoznam nie je definitívny)

a) Náhradné teplé oblečenie, ktoré je nevyhnutné v prípade chladného, daždivého alebo veterného počasia alebo v prípade zranenia.

b) Palice v prípade daždivého počasia pre vašu bezpečnosť na klzkom a mokrom povrchu

c) Vazelína, chladivý krém alebo gél

d) Zvonček na medvede

e) GPS hodinky s nahratou trasou preteku

f) Malý nožík alebo skladacie nožnice na prerezanie elastickej bandáže

h) Náplaste na pľuzgiere

i) Power banka a relevantné nabíjacie káble

2.6.4. Ak sa rozhodnete použiť palice, môžete ich mať pri trase BBU100+ so sebou po celú trasu, alebo s nimi vyštartovať a potom odložiť v drop bagu, prípadne vyštartovať bez palíc a potom si ich na zvyšok trasy vyzdvihnúť z drop bagu. Na iných ako týchto dvoch miestach nie je dovolené si brať alebo odkladať palice. Pri trasách BBU60+, BBU20 a štafetách (jednotlivé úseky) ak sa rozhodnete použiť palice, musíte ich mať pri sebe počas celej trasy.

2.6.5 Na trasu BBU20 nie je predpísaná žiadna povinná výbava

2.7. Trasa, pohyb po trase a predčasné ukončenie

2.7.1. Trasa vedie po značených lesných a horských turistických chodníkoch cez pohoria Malá Fatra (Krivánska Fatra – Národný park a Lúčanská Fatra), Strážovské vrchy (vrátane Súľovských skál) a inými vrchmi v okolí Žiliny s viacerými výraznými stúpaniami a klesaniami. Na trase je niekoľko čiastočne exponovaných úsekov.

2.7.2. Detailný popis trasy (itinerár) a GPX súbor pre navigáciu budú pre aktuálny ročník podujatia k dispozícii na webstránke podujatia a organizátor ich bude komunikovať všetkým účastníkom aj emailom.

2.7.3. Trasa bude tiež značená vlastným značením organizátora. Toto značenie je ale len doplnkové, pretože organizátor nemôže zaručiť, že toto značenie nebude presunuté alebo odstránené vetrom, dažďom, náhodnými okoloidúcimi atď… Ak sú značenie a GPX navigácia v rozpore, platí GPX navigácia. Úsek v Národnom parku Malá Fatra medzi CP Belá a CP Strečno nie je značený vlastným značením (podmienky povolenia pre územie Národného parku Malá Fatra).

2.7.4. Pohyb účastníkov je povolený len po určenej trase t.j. značených turistických chodníkoch / vyznačenej trase podľa itinerára (popisu trasy).

2.7.5. Je zakázané vstupovať na súkromné pozemky.

2.7.6. Predčasné ukončenie účasti je možné len na oficiálnom kontrolnom mieste. Účastníci, ktorí ukončia svoju účasť mimo oficiálneho kontrolného miesta alebo neinformujú organizátora o svojom predčasnom ukončení budú vylúčení z účasti na budúcich ročníkoch podujatia a budú zodpovední za všetky náklady spojené s ich lokalizovaním, vrátane nákladov na pátracie akcie.

2.7.7. Ak predčasne skončíte a zároveň sa nachádzate na území Národného parku (Malá Fatra – Krivánska časť), ste povinní územie Národného parku opustiť pred 21:00 hodinou.

2.7.8. V prípade očividne sa blížiacej búrkovej činnosti je zakázané vystupovať na exponované vrcholy.

2.7.9. Organizátor alebo ním poverená osoba (najmä dobrovoľník, člen HS/HZS) má právo zastaviť účastníka, ktorého zdravotný stav nepredpokladá úspešné dokončenie trasy (očividné zranenie, nadmerné vyčerpanie) teda jeho ďalší postup by predstavoval neprimerané riziko. Zastavený účastník nie je ďalej evidovaný ako účastník podujatia.

2.7.10. Organizátor má právo prerušiť, prípadne zastaviť podujatie, ak to situácia vyžaduje (silná búrková činnosť, zlé poveternostné podmienky); týka sa to aj možných úprav trasy.

2.7.11. Organizátor má právo diskvalifikovať účastníka (DSQ), ktorý vykazuje známky požitia alkoholických nápojov aj počas trvania podujatia.

2.7.12. Organizatór uplatňuje nulovú toleranciu voči agresívnemu správaniu účastníkov. Akékoľvek fyzické alebo verbálne útoky účastníka voči organizátorovi, dobrovoľníkom, iného podporného personálu podujatia alebo ostatným účastníkom znamená okamžitú diskvalifikáciu (DSQ) účastníka ako aj vylúčenie z budúcich ročníkov podujatia.

2.7.13. Organizátor nepodporuje používanie protizápalových liekov ako Ibalgin, Ibuporfen atď. počas ultra behov. Protizápalové lieky môžu síce byť súčasťou lekárnčiek na kontrolných staniciach, ale v prípade nutnosti ich podania účasníkom majú dobrovoľníci inštrukcie stiahnuť účastníka z preteku a klasifikovať ho ako DNF.

2.8. Kontrolné miesta a časové limity

Organizátor si vyhradzuje právo nižšie uvedené limity zmeniť ako to bude vyžadovať aktuálna situácia.

BBU100+ / štafetyLimit:BBU60+Limit:BBU20Limit:
CP1 ZástranieCP1 Zástranie
CP2 Belá
CP3 Snilovské sedlo8h
CP4 Chata pod Suchým12h
CP5 Strečno14h
CP6 Sedlo JavorinaCP1 Sedlo Javorina
CP7 Turie19hCP2 Turie
CP8 DielniceCP3 Dielnice
CP9 Hrad Hričov26.5hCP4 Hrad Hričov
CP10 OvčiarskoCP5 Ovčiarsko
Cieľ30hCieľ18hCieľ4h

2.9. Fair play

2.9.1. Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov, dobrovoľníkov alebo iných účastníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúce prvky povinnej výbavy (najmä bunda, čelovka, mobilný telefón, izotermická fólia, zásoba vody min. 1 liter) znamená diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

2.9.2. Úmyselné porušovanie trasy (skracovanie trasy), použitie dopravného prostriedku, úmyselné poškodenie, zničenie alebo odcudzenie majetku organizátora a akékoľvek iné spôsoby podvádzania a nečestného konania majú za následok DSQ a zároveň vylúčenie zo všetkých ďalších ročníkov podujatia.

2.9.3. Odhadzovanie odpadkov mimo odpadkových košov na to určených je zakázané. Každý, kto bude pristihnutý pri odhadzovai odpadkov na trase pretekov bude diskvalifikovaný (DSQ).

2.9.4. Nerešpektovanie pokynov organizátora, dobrovoľníkov podujatia, dobrovoľníkov z oddielov Horskej Služby (HS) alebo členov Horskej Záchrannej Služby (HZS) znamená DSQ a zároveň vylúčenie zo všetkých ďalších ročníkov podujatia.

2.9.5. DSQ bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom. Vykoná ju dobrovoľník na stanovišti v mieste zistenia porušenia po telefonickej konzultácii s hlavným organizátorom.

2.9.6. Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia. Protest podáva účastník osobne u hlavného organizátora alebo dobrovoľníka. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 eur. V prípade uznania protestu hlavným organizátorom bude kaucia 20 eur vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora. V prípade sporu má vždy konečné rozhodujúce slovo hlavný organizátor.

2.10. Poistenie

Účastník je povinný byť poistený pre termín konania podujatia vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS (Horskej záchrannej služby) na Slovensku a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia.

Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

Účastník je povinný preukázať svoj doklad o poistení (na ktorom je viditeľné, že sa vzťahuje na zásah HZS na Slovensku) počas prezentácie účastníkov pred štartom podujatia.

Zabezpečenie si vhodného poistenia a overenie jeho platnosti pre podujatie je zodpovednosťou každého účastníka.

Informácie o poistení uvedené v tomto dokumente sú informatívneho charakteru a hlavný organizátor nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí. Účastník je zodpovedný za všetky náklady, ktoré mu vzniknú z dôvodu nedostatočného alebo neexistujúceho poistenia.

2.11. Občerstvenie

Organizátor zabezpečuje pre účastníkov občerstvenie na vopred určených miestach (kontrolných stanovištiach).
Okrem toho organizátor vyžaduje, aby mal každý účastník dostatočnú zásobu vlastného jedla minimálne v rozsahu požiadavkov povinnej výbavy.

2.12. Bezpečnosť a zdravotná pomoc

Podujatie je v zmysle zákona ohlásené Horskej záchrannej službe (HZS) a členovia HZS sú v prípade núdze pripravení poskytnúť účastníkom pomoc. Členovia HZS sú považovaní za organizátora a účastníci sú povinní riadiť sa ich pokynmi. Nerešpektovanie pokynov HZS znamená diskvalifikáciu účastníka (DSQ) z aktuálneho a všetkých ďalších ročníkov podujatia.

Rovnako je podujatie ohlásené na operačné centrum Integrovaného záchranného systému.

Na kontrolných miestach sú zabezpečené lekárničky s možnosťou ošetrenia drobných úrazov a menších zranení. Na vybraných kontrolných staniciach sú dobrovoľníci, ktorí absolvovali kurz prvej pomoci.

Ak účastník podujatia utrpí nehodu a nebude môcť dosiahnuť vlastnými silami najbližšie miesto na trase dostupné vozidlom resp. najbližšie kontrolné miesto obsadené organizátorom, je povinný nahlásiť udalosť v tomto poradí:
Najbližšie kontrolné miesto obsadené dobrovoľníkmi z Horskej Služby (HS), tel. kontakty sú uvedené v itinerári (popise trasy), ktorú obdrží každý účastník
NONSTOP dispečing HZS na tel. č. 18300 (bezplatné číslo)
Stredisko HZS Malá Fatra – Vrátna: tel. č. +421 (0)903 624 028 / +421 (0)41 569 5232
Tiesňové volanie Integrovaného Záchranného Systému: tel. č. 112 (bezplatné číslo)

2.13. Ochrana osobných údajov

2.13.1. Účastník ako dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účel registrácie na podujatie, prevádzkovateľovi emControl s.r.o. so sídlom Revolučná 10, Žilina, IČO 44737530 na čas 1 rok. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

2.13.2 Účastník ako dotknutá osoba udeľuje súhlas so zasielaním informačných emailov od organizátora (emControl s.r.o.), od Slovenskej Ultrailovej Ligy , a od Alpe-Adria Trail Cup.

Často kladené otázky – kliknite sem